Vietnamese   English

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về Vật liệu và Linh kiện Điện tử

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

 1. Giới thiệu chung
 2. Lực lượng cán bộ

- Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Huy Dân

- Số lượng các thành viên của Phòng: 05 biên chế (01 GS, 01 PGS, 02 TS, 01 ThS) và 01 hợp đồng (CN).

TT

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Biên chế/Hợp đồng

SĐT

Email

1

Nguyễn Huy Dân

GS.TS.

Biên chế

0912772339

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Đăng Thành

PGS.TS.

Biên chế

0988707211

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thị Thanh

TS.

Biên chế

0974288834

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Hải Yến

TS.

Biên chế

0983400836

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phạm Văn Đại

ThS.

Biên chế

0367702282

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Huy Ngọc

CN.

Hợp đồng

0975311890

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại

- Lĩnh vực nghiên cứu 1: Vật liệu từ cứng

   + Đề tài/dự án 1: Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd, Dy)-Fe-B có lực kháng từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong mô tơ và máy phát điện, Cấp Quốc gia, GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ nhiệm (01/2018-06/2020).  

- Lĩnh vực nghiên cứu 2: Vật liệu nanô tinh thể perovskite

   + Đề tài/dự án 1: Nghiên cứu trật tự sắt từ và các biểu hiện tới hạn trong một số vật liệu nanô tinh thể perovskite nền mangan giao giữa chuyển pha loại một và chuyển pha loại hai, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Trần Đăng Thành chủ nhiệm (6/2016-6/2018).

+  Đề tài/dự án 2: Nghiên cứu mối liên hệ giữa hiệu ứng từ nhiệt và từ trở của vật liệu (La,Pr)1-x(Ca,Sr)xMnO3, Viện Khoa học vật liệu, PGS.TS. Trần Đăng Thành chủ nhiệm (1/2018-12/2018).

 1. Kết quả hoạt động năm 2018
 2. Khoa học công nghệ

* Hướng nghiên cứu 1:

Đã khảo sát ảnh hưởng của một số nguyên tố (Fe, B) và các điều kiện công nghệ (chế độ nghiền, chế độ thiêu kết và chế độ xử lí nhiệt) lên cấu trúc và tính chất của nam châm thiêu kết Nd-Fe-B.

* Hướng nghiên cứu 2:

Đã nghiên cứu tính điện, từ của các hệ vật liệu La0.7(Ca1-xAx)0.3MnO3 (A = Ba, Sr, K và Ag) và Sm1-xSrxMnO3. Áp dụng các phương pháp Arrott-Noakes, Kouvel-Fisher và scaling hypothesis để phân tích, xác định bản chất các tương tác từ và các tham số mũ tới hạn của các mẫu vật liệu La0.7(Ca1-xAx)0.3MnO3 (A = Ba, Sr, K).

Đã xây dựng đường đặc trưng (universal master curve) ΔSm(T)/ΔSmax phụ thuộc θ = (T - TC)/(Tr - TC) và các quy luật hàm số mũ, |ΔSmax| ~ Hn and RC ~ HN cho một số mẫu vật liệu La0.7(Ca1-xAx)0.3MnO3 (A = Ba, Sr, K và Ag).

 1. Triển khai ứng dụng

- Các sản phẩm về công nghệ: Tóm tắt các kết quả đạt được (có hình vẽ/bảng biểu kèm theo);

- Các hợp đồng triển khai nghiên cứu: Tóm tắt nội dung và số lượng các hợp đồng;

 1. Đào tạo và hợp tác

- Đào tạo: 04 NCS, 05 ThS đã bảo vệ thành công luận văn năm 2018.

- Hợp tác: Học viện Khoa học và Công nghệ, Đại học Hồng Đức.

 1. Kế hoạch năm 2019

- Các đề tài/dự án/nhiệm vụ sẽ thực hiện năm 2019

+ Đề tài ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd, Dy)-Fe-B có lực kháng từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong mô tơ và máy phát điện” do GS.TS. Nguyễn Huy Dân chủ trì.

 1. Các công trình công bố: Liệt kê các công trình khoa học công bố năm 2018

- 20 bài báo trong tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI, SCI-E:

 1. Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Victor V. Koledov, Alexander Kamantsev, Alexey V. Mashirov, Tran Dang Thanh, Kieu Xuan Hau, Seong Cho Yu, Nguyen Huy Dan, Influence of annealing conditions on magnetic properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni-Mn-Sn ribbons, IEEE Transactions on Magnetics, 54(2018) 2500604(4).
 2. Hoang Ha Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Chi Linh Dinh, Manh An Nguyen, and Huy Dan Nguyen, Magnetic properties and magnetocaloric effect of Fe90-xNdxZr10 rapidly quenched alloys, IEEE Transactions on Magnetics, 54 (2018) 2000904(4).
 3. Pham Thi Thanh, Nguyen Van Duong, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Ngoc, Nguyen Mau Lam, Kieu Xuan Hau, Dong Huyn Kim, Seong Cho Yu, Nguyen Huy Dan, Effect of adding non-ferromagnetic nanoparticles to grain boundary on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnet, Current Applied Physics, 18 (2018) 329-334.
 4. Nguyen Mau Lam, Tran Minh Thi, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Dan, Structure and magnetic properties of Fe-Co nanoparticles prepared by polyol method, Physica B: Condensed Matter, 532 (2018) 71-75.
 5. Tran Dang Thanh, Pham Duc Huyen Yen, Kieu Xuan Hau, Le Viet Bau and S.C.Yu, Critical behavior in La75Ca0.2Ag0.05MnO3 exhibiting the griffiths phase, IEEE Transactions on Magnetics, 54(2018) 1200105(4).
 6. Tran Dang Thanh, Kieu Xuan Hau, Pham Duc Huyen Yen, T.V. Manh, S.C.Yu, T.L. Phan, A.Telegin, S.Telegin, and S.Naumov, Unusual critical behavior in La2Sr1.8Mn2O7 single crystal, IEEE Transactions on Magnetics, 54(2018) 1200205(4).
 7. Dinh Chi Linh, Nguyen Thi Ha, Nguyen Huu Duc, Le Huu Giang Nam, Nguyen Manh An, Seong-Cho Yu, Tran Dang Thanh, Le Viet Bau, Na-doped La7Ca0.3MnO3 compounds exhibiting a large magnetocaloric eect near room temperature, Physica B, 532 (2018) 155-160.
 8. Tran Dang Thanh, Dinh Chi Linh, Pham Duc Huyen Yen, Le Viet Bau, Zhihao Wang, Hong-Guang Piao, Nguyen Manh An, Seong-Cho Yu, Vu Hong Ky, Magnetic and magnetocaloric properties in second-order phase transition La1−xKxMnO3 and their composites, Physica B, 532 (2018) 166-171.
 9. Pham Duc Huyen Yen, Nguyen Thi Dung, Tran Dang Thanh, Seong-Cho Yu, Magnetic properties and magnetocaloric eect of Sr-doped Pr7Ca0.3MnO3 compounds, Current Applied Physics, 18 (2018) 1280-1288.
 10. Yen Pham, T. D. Thanh, T. V. Manh, N. T. Dung,W. H. Shon, J. S. Rhyee, Dong-Hyun Kim, and Seong-Cho Yu, Magnetocaloric eect and the change from first- to second-order magnetic phase transition in Pr7CaxSr0.3-xMnO3 polycrystalline compounds, AIP Advances 8, 101417 (2018).
 11. Tran Dang Thanh, Nguyen Thi Dung,Nguyen Van Dang, Le Viet Bau, Hong-Guang Piao,The Long Phan, Pham Duc Huyen Yen, Kieu Xuan Hau, Dong-Hyun Kim, and Seong-Cho Yu, Tuning the magnetic phase transition and the magnetocaloric properties of La7Ca0.3MnO3 compounds through Sm-doping, AIP Advances 8, 056419 (2018).
 12. Pham Hoai Linh, Nguyen Thi Ngoc Anh, Pham Hong Nam, Ta Ngoc Bach, Vu Dinh Lam, Do Hung Manh, A Facile Ultrasound Assisted Synthesis of Dextran-Stabilized Co2Fe0.8Fe2O4 Nanoparticles for Hyperthermia Application, IEEE Transactions on Magnetics, 54(2018) 5400204(4).
 13. Dinh Qui Vu, Dinh Hai Le, Hong Tiep Dinh, Thi Giang Trinh, Liyang Yue, Dac Tuyen Le, Dinh Lam Vu, Broadening the absorption bandwidth of metamaterial absorber by coupling three dipole resonances, Physica B: Condensed Matter, 532 (2018) 90-94.
 14. Manh Cuong Tran, Dinh Hai Le, Van Hai Pham, Hoang Tung Do, Dac Tuyen Le, Hong Luu Dang, Dinh Lam Vu, Controlled Defect Based Ultra Broadband Full-sized Metamaterial Absorber, Scientific Reports, 8 (2018) 9523.
 15. Thu Trang Hoang, Quang Minh Ngo, Dinh Lam Vu, Hieu P. T. Nguyen, Controlling Fano resonances in multilayer dielectric gratings towards optical bistable devices, Scientific Reports, 8 (2018) 16404.
 16. Thu Trang Hoang, Quang Minh Ngo, Dinh Lam Vu, Khai Q. Le, Truong Khang Nguyen, Hieu P. T. Nguyen, Induced high-order resonance linewidth shrinking with multiple coupled resonators in silicon-organic hybrid slotted two-dimensional photonic crystals for reduced optical switching power in bistable devices, Journal of Nanophotonics, 12 (2018) 016014.
 17. Dang Hong Luu, Bui Son Tung, Bui Xuan Khuyen, Le Dac Tuyen, Vu Dinh Lam, Multi-band absorption induced by near-field coupling and defects in metamaterial, Optik 156 (2018) 811-816.
 18. Bui Son Tung, Bui Xuan Khuyen, Young Joon Yoo, Joo Yull Rhee, Ki Won Kim, Vu Dinh Lam, Young Pak Lee, Reversibly-propagational metamaterial absorber for sensing application, Modern Physics Letters B, 32 (2018) 1850044.
 19. Bui Xuan Khuyen, Bui Son Tung, Young Ju Kim, Ji Sub Hwang, Ki Won Kim, JooYull Rhee, Vu Dinh Lam, Yong Hwan Kim, YoungPak Lee, Ultra-subwavelength thickness for dual/triple-band metamaterial absorber at very low frequency, Scientific Reports, 8 (2018) 11632.
 20. H. Tiep, B. X. Khuyen, B. S. Tung, Y. J. Kim, J. S. Hwang, V. D. Lam, Y. P. Lee, Enhanced-bandwidth perfect absorption based on a hybrid metamaterial, Optical Materials Express, 8 (2018) 2751-2759.

- 04 bài báo trong tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI:

 1. Hai Yen Nguyen, Thi Mai Nguyen, Manh Quang Vu, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Huu Duc Nguyen, Le Thi Nguyen, Hoang Ha Nguyen, Victor Koledov, Alexander Kamantsev, Alexey Mashirov and Huy Dan Nguyen, Influence of Al on structure, magnetic properties and magnetocaloric effect of Ni50Mn37-xAlxSn13 ribbons, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025007: 1-6.
 2. Nguyen Van Duong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Mau Lam, Nguyen Huy Ngoc, Duong Dinh Thang, Nguyen Le Thi, Nguyen Hoang Ha, Dinh Huu Quang, Nguyen Cong Ngoc, Nguyen Huy Dan, Influence of additional nanoparticles on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnets, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025017: 1-5.
 3. Nguyen Mau Lam, Do Thi Thuy, Pham Ha Trang, Nguyen Hoai Anh, Nguyen Thi Luyen, Nguyen Thi Hien, Ngo Thi Truong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Van Duong, Nguyen Huy Ngoc, Duong Dinh Thang, Tran Minh Thi, Nguyen Huy Dan, Investigation of fabrication of Mn-Ga-Al/Fe-Co nanocomposite hard magnetic materials, Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025012: 1-6.
 4. Nguyen Thi Dung, Dinh Chi Linh, Pham Duc Huyen Yen, Seong Cho Yu, Nguyen Van Dang and Tran Dang Thanh, Magnetic and critical properties of Pr6Sr0.4MnO3 nanocrystals prepared by a combination of the solid state reaction and the mechanical ball milling methods, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025010: 1-7.

- 03 bài báo trên tạp chí quốc gia:

 1. Nguyen Van Duong, Nguyen Mau Lam, Duong Dinh Thang, Nguyen Huy Ngoc, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Do Bang, Luu Tien Hung, Nguyen Huy Dan, Investigation of fabrication of Co-Zr based rare earth-free hard magnetic alloys by melt-spinning method, Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 14-24.
 2. Nguyen Hoang Ha, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Dinh Chi Linh, Nguyen Mau Lam, Nguyen Le Thi, Nguyen Manh An, Nguyen Huy Dan, Magnetic properties and magnetocaloric effect of Fe90-xPrxZr10 rapidly quenched alloys, Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 59-64.
 3. Đinh Chí Linh, Lê Viết Báu, Trần Đăng Thành, Tính chất từ nhiệt của hệ vật liệu perovskite nền mangan La7A0.3MnO3 với A là Ca, Sr và Ba, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức, 39 (2018) 99-109.

-  03 bài báo trên tuyển tập báo cáo tại Hội nghị trong nước và quốc tế:

 1. Yen Nguyen, Mai Nguyen, Quang Vu, Thanh Pham, Victor Koledov, Alexander Kamantsev, Alexey Mashirov, Thanh Tran, Hau Kieu and Seong Yu, and Dan Nguyen, Investigation of magnetic phase transition and magnetocaloric effect of (Ni,Co)-Mn-Al melt-spun ribbons, EPJ Web of Conferences, 185 (2018) 05001(4).
 2. Dan Nguyen, Ha Nguyen, Yen Nguyen, Thanh Pham, Victor Koledov, Alexander Kamantsev, Alexey Mashirov, Thanh Tran, Hau Kieu and Seong Yu, Phase formation and magnetocaloric effect in (Pr,Nd)-Fe alloys prepared by rapidly quenched method, EPJ Web of Conferences, 185 (2018) 05002(4).
 3. Thanh Pham, Duong Nguyen, Yen Nguyen, Lam Nguyen, Quang Dinh, Ngoc Nguyen, Koledov Victor, Kamantsev Alexander, Mashirov Alexey, and Dan Nguyen, Influence of additional compounds on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnets, EPJ Web of Conferences, 185 (2018) 04031(4).

 

Back To Top