Vietnamese   English

Ban chấp hành Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu, nhiệm kỳ 2015-2020

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Quang Liêm   Bí thư
2 Đoàn Đình Phương     Phó bí thư
3 Phan Anh Tú      Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
4 Trần Thu Hương  Ủy viên
5 Phạm Duy Long   Ủy viên
6 Đỗ Thị Anh Thư  Ủy viên
7 Trần Quốc Tiến  Ủy viên
8 Phan Văn Trường    Ủy viên

 

Back To Top