Vietnamese   English

Công khai thông tin về các đề tài đã có quyết định nghiệm thu trong quý II năm 2019

Kính gửi các cán bộ Viện Khoa học vật liệu,

 

Thực hiện hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (CV số 892/VHL-KHTC), Viện Khoa học vật liệu công khai thông tin về các đề tài đã có quyết định nghiệm thu trong quý II năm 2019 trong email gửi tới các cán bộ Viện ngày 5/8/2019.

Trân trọng,

 

Bộ phận Quản lý khoa học

Back To Top